Български (България)
Какво трябва да знaем относно процедурата по одобряване на инвестиционен проект. ПДФ Печат Е-мейл

Процедурата е рагламентирана от Закон за устрийсто на територията; Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране; Закон за административното обслужване на физическите лица; Закон за местните данъци и такси; Закон за държавните такси; Наредба 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

Целта на одобряването на техническият инвестиционен проект е при спазени предвиждания на подробен устрийствен план или при условията предвидени в ЗУТ за временно строителство в поземлени имоти с представения на одобряващият орган проект с което да се докаже, че са спазени необходимите нормативни изисквания по отношение бъдещият строеж, съобразно целите, за които е предназначен строежът, като одобреният технически проект е основание за издаване на разрешение за строеж. 

Кой е органа който одобрява инвестиционният проект?

Част "Архитектура" от техническия инвестиционен проект се одобрява от главният архитект на общината, след съгласуване на останалите части на проекта от компетентни специалисти на общинската администрация. Техничски инвестиционни проекти касаещи обекти на техническата инфрастуктура на територията на повече от една община, както и със значението за повече от една община, се одобряват от областният управител. Техническите инвестиционни проекти за обекти техническата инфраструктура на територията на повече от една област или за обекти с национално значение се одобряват от министъра на регионалното развитие и благоустройство.

За какво служи одобреният технически проект?

Одобреният технически инвестиционен проект служи като основание за:

1. Издаване разрешение за строеж;

2. За възлагане на строеж по Закона за обществените поръчки;

3. За доброволна или съдебна делба на собствена сграда, жилище или друг самостоятелен обект в сграда;

4. За последваща фаза на инвестиционното проектиране - изработване на работен инвестиционен проект, когато такъв се изисква със заданието за проектиране.

Какви са стъпките за спазване на процедурата?

Изготвя се искане (молба) за одобряване на технически инвестиционен проект в писмена форма и е адресирано до главният архитект на общината. Въз основа на решение на общинския експертен съвет, Главният архитект на общината на територията, на която се намира поземленият имот, в който ще се извърши бъдещото строителство, одобрява внесения технически инвестиционен проект за всички строежи с изключение  на:

1. Стопански постройки със селскостопанско предназначение и строежи от допълващо застрояване,освен ако с решение на общинският съвет е предвидено друго;

2. Монтаж на инсталации, съоръжения и уредби, с изключения на съоръжения с повишена степен на опастност, подлежащи на технически надзор от Главна дирекция " Инспекция за държавен технически надзор";

3. Подпорни стени с височина до 2м над нивото на прилежащият в основата им терен, когато не са елемент от транспортни обекти;

4. Огради, градински и паркови елементи с височина 2,20м над прилежащият терен;

5.Ремонт на елементи от техническата инфраструктура;

6. Басейни с обем до 100м3 в оградени поземлени имоти;

7. Изкопи и насипи с дълбочина до 1м и сплощ до 30м2;

8. Оранжерии с площ до 200м2;

9. Надуваеми складове или покрития с площ до 100м2;

10. Строежи които имат временен характер и съществуват до реализирането на подробния устройствен план за незастроени поземлени имоти;

11. Остъкляване на балкони и лоджии, с изключение на разположените към първостепенната улична мрежа;

Искането за одобряване на технически инвестиционен проект се внася от инвеститора в деловодството на общината, придружено със следните документи:

1. Документ за собственост;

2. Виза за проектиране в случай че се касае за:

2.1. Незаконен обект, построен в поземления имоти намиращи се в земеделски, горски или защитени територии;

2.2. Непредвидено с действащия подробен устройсвтен план допулващо застрояване;

2.3. Временни строежи;

2.4. Застрояване в неурегулирани територии, което не съответства на предвижданията на действащият общ или подробен устройствен план.

2.5. Застрояване на поземлени имоти, което не съответства на предвижданията на действащият подробен устройствен план;

2.6. Извършени строежи в това число и надстроявания и пристроявания на съществуващи сгради, чиято конфигурация следва да се промени при прилагане на действащият подробен устройствен план;

3. Три копия от инвестиционния проект в обхват на съдържанието определни в наредба № 4 за обхват на съдържанието на инвестиционните проекти;

4. Решение за оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда;

5. Оценка за съответствието със съществуващите изисквания към строежите, изготвена от съответното лице или решение на съответният експертен съвет в случаите, когато такава оценка не е изготвена, липсва положително становище на органите на пожарната безопастност за строежите по I и II категория и не са сключени предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на тяхната инфраструктура.

Какъв е нормалният срок за изпълнение на процедурата?

Срокът на процедурата за одобряване (съответно връщане за преработване или отказ за одобряване ) на технически инвестиционен проект не може да надвишава 1 месец от датата на входящият номер на искането. В срока за одобряването (съответно отказ за одобряване) не се включва времето, през което проектите са върнати за извършване на промени по законосъобразност. Одобреният технически инвестиционе проект се съобщава на заинтересованите лица по реда на Гражданския процесуален кодекс. В случай, че в едногодишен срок от одобряването на инвестиционния проект, възложителят не направиискане за издаване на разрешаване за строеж, проектът губи правно действие.

Какво се прави ако ни откажат одобрение?

Отказ за одобряване може да се прави по законосъобразност, като той трябва да бъде мотивиран. Възложителят се известява писмено по реда на ГПК за отказа да се одобри инвестициония проект. Одобреният технически инвестиционен проект, съответно отказът да бъде одобрен такъв проект, подлежи на обжалване на пред компетентният орган в 14 дневен срок. В този случай адресати на жалбата са началниците на регионалните дирекции за национален строителен контрол, а за специалните обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната - Министърът на отбраната, съответно Министъра на вътрешните работи.